Disclaimer en cookies

Inleiding

Op de website www.kids-tube.nl (hierna de website) kan je filmpjes kijken,  beoordelen en delen. Het doel is om een kindvriendelijk overzicht te creëren van content dat publiekelijk beschikbaar is gemaakt.

Om gebruik te maken van alles wat onze website te bieden heeft moet je wel een aantal regels respecteren. Deze regels en andere rechten en plichten van Kids-tube.nl staan hieronder beschreven. Lees de onderstaande gebruiksvoorwaarden van Kids-tube.nl dan ook aandachtig door.

 

Artikel 1. Wanneer de Gebruiksvoorwaarden van toepassing zijn.

De Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website.

Iedereen die videomateriaal kijkt  is een gebruiker van de website. De gebruiker kan zowel een natuurlijke- als een rechtspersoon zijn.

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn niet van toepassing op websites van derden. Op de website staan links naar websites van derden. Het is duidelijk dat je www.kids-tube.nl hebt verlaten als je op een link naar een website van een derde hebt geklikt. Op het moment dat je www.kids-tube.nl hebt verlaten gelden de voorwaarden van de aanbieders van die website. Wij adviseren dan ook de daar geldende voorwaarden goed door te nemen.

 

Artikel 2. De voorwaarden voor het gebruik van de website

Je onthoudt je van ongeoorloofd gebruik van de website en je zult je opstellen en gedragen conform hetgeen door Kids-Tube.nl mag worden verwacht van een zorgvuldig gebruiker van de website. Dit betekent in ieder geval dat je de website niet mag gebruiken voor eigen gewin of de website schade mag toebrengen.

Als je toch in strijd handelt met deze Gebruiksvoorwaarden heeft Kids-Tube.nl het recht je zonder opgaaf van redenen te weigeren, te verwijderen en om je de toegang tot de website en haar mogelijkheden te ontzeggen/te blokkeren.

Kids-Tube.nl heeft het recht de programmatuur van Kids-Tube.nl van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen.

 

Artikel 3. Intellectueel Eigendom 

Op het uiterlijk en de samenstelling van de website rusten intellectuele eigendomsrechten die toebehoren aan Kids-Tube.nl. Je mag niets overnemen zonder toestemming van Kids-Tube.nl.

De website bevat embed links (deeplinks) naar video’s die gehost worden op andere platformen. Het videomateriaal dat zichtbaar is op de website is publiekelijk gemaakt door derden en wordt via een derde partij weergegeven. Kids-Tube.nl maakt zelf in geen geval videomateriaal openbaar door dit rechtstreeks op de servers, noch op servers van derden te hosten.

Kids-Tube.nl  is zich bewust van het feit dat embed linking een onderwerp van discussie is, er is echter geen informatie bekend dat dit verboden is.

De wetgeving rond internet ontwikkelingen en toepassingen zijn nog volop in beweging, waardoor hetgeen wel/niet is toegestaan niet altijd duidelijk is en er ruimte blijft voor eigen interpretatie. Hierdoor is Kids-Tube.nl zich bewust dat, ondanks de zorgvuldigheid en oprechte bedoelingen, een rechthebbende  kan menen dat zijn/haar belangen worden geschaad.

Mocht je het  in dit geval niet eens zijn met een embed link naar een video waarvan jij de rechthebbende bent dan kun je gebruik maken van onze Notice & Takedown procedure.

 

Artikel 4. Onderhoud van en wijzigingen in de website

Kids-Tube.nl behoudt zich het recht voor de website of onderdelen van de website tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering van de website en servers van Kids-Tube.nl. Kids-Tube.nl zal wegens zodanige buitengebruikstelling van de Dienst nimmer tot enige schade jegens jou of een andere gebruiker gehouden zijn.

 

Artikel 5. Aansprakelijkheid

Kids-Tube.nl is niet aansprakelijk voor enige schade van gebruiker, uit welke hoofde dan ook, waaronder mede begrepen gevolgschade dan wel immateriële schade. Kids-Tube.nl doet zijn best om ervoor te zorgen dat er geen ongepaste video’s, advertenties of berichten op de website terecht komen. Doch is het niet mogelijk om alles te monitoren en heeft Kids-Tube.nl niet altijd controle over de advertenties. Kids-Tube.nl aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enige door jou geleden schade vanwege het onverhoopt wel aanwezig zijn van zulke informatie. Je kunt altijd contact opnemen met Kids-Tube.nl, mocht je dergelijke informatie tegenkomen. Gebruik bij voorkeur het contactformulier.

 

Artikel 6. Wijzigingen in deze Gebruiksvoorwaarden

Kids-Tube.nl behoudt zich het recht voor deze Gebruiksvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

 

Artikel 7. Notice & Takedown procedure

Kids-Tube.nl hanteert een procedure waarmee gebruikers van de website waaronder ouders van kinderen onder de 16, auteursrechthebbenden van videomateriaal en andere gebruikers van de website een melding kunnen maken van naar hun mening aangeboden of gepubliceerde onrechtmatige of ongewenste informatie.

Als een klacht naar het oordeel van Kids-Tube.nl of haar juridisch adviseur gerechtvaardigd is, is Kids-Tube.nl gerechtigd het materiaal te verwijderen of ontoegankelijk te maken. Tevens is Kids-Tube.nl gerechtigd persoonsgegevens van jou te verstrekken aan de melder of aan de bevoegde instanties indien jij het materiaal hebt geplaatst of lijkt te hebben geplaatst. Kids-Tube.nl zal je informeren over het verloop van deze procedure.

Wanneer sprake is van mogelijk strafbare informatie, is Kids-Tube.nl gerechtigd hiervan aangifte te doen. Kids-Tube.nl kan hierbij alle relevante informatie over jou en andere mogelijk betrokken gebruiker(s) overhandigen aan de bevoegde instanties en alle andere handelingen verrichten die deze instanties Kids-Tube.nl verzoeken te verrichten in het kader van het onderzoek.

Je vrijwaart Kids-Tube.nl voor alle schade als gevolg van bovenstaande. Kids-Tube.nl is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die je lijdt door een ingrijpen van Kids-Tube.nl in het kader van de klachtenprocedure, ook niet wanneer de klacht onterecht blijkt en de informatie niet in strijd is met Nederlands recht.

 

Artikel 8. Cookies

We gebruiken cookies om content en advertenties te gebruiken, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. We delen ook informatie over uw gebruik van onze site met onze partners voor social media, adverteren en analyse.

Wil je meer weten over het gebruik van Google cookies bekijk Google privacy en voorwaarden.

 

Artikel 9. Slotbepalingen

Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Contact

Mocht je na het lezen van onze disclaimer vragen, klachten of opmerkingen hebben over deze disclaimer, neem dan gerust contact met ons op via het contactformulier.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie